ఈ లక్షణాలుంటే మీకు థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నట్లే! Thyroid Disease (Hypothyroidism) Symptoms in Telugu

By Dr. Murali Manohar Chirumamilla, M.D. (Ayurveda) Raksha Ayurvedalaya Plot No. 13, H.No: 16-2-67/13, Ramamurthy Nagar (CBCID Colony), Hydernagar, Landmark: Kukatpally Area, Metro Train Pillar No. MYP 29 HYDERABAD. PIN – 500 085. Telangana State INDIA Contact Details: Mobiles – 91 (0) 9246575510, 9177445454 E-mail: [email protected] Web site: http://www.muralimanohar.com Timings: 9.30 a.m. to 7 p.m. Sunday 8 a.m. to 2 p.m. Consultation by appointment only. ఈ లక్షణాలుంటే మీకు థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నట్లే! Thyroid Disease (Hypothyroidism) Symptoms in Telugu

Read More

Hypothyroidism | హైపోథైరాయిడిజం | Ayurvedic Treatment | Dr. Murali Manohar Chirumamilla, M.D.

Dr. Murali Manohar Chirumamilla, M.D. (Ayurveda). For consultations:. Raksha Ayurvedalaya. H.No: 16-2-67/ 13,. Ramamurthy Nagar (CBCID Colony),. Hydernagar,. Opp. City Train Pillar – MYP 29/B. HYDERABAD. PIN – 500 085. Telangana State. INDIA. Contact Details:. Center Landline – +91 (040) 23742146. Mobiles– 91 (0) 9246575510, 9177445454. Email: [email protected] Internet site: http://www.muralimanohar.com. Timings:. 9.30 a.m. to 7 p.m. Sunday 8 a.m. to 2 p.m. Consultation by visit just.

Read More