ఈ లక్షణాలుంటే మీకు థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నట్లే! Thyroid Disease (Hypothyroidism) Symptoms in Telugu

By Dr. Murali Manohar Chirumamilla, M.D. (Ayurveda) Raksha Ayurvedalaya Plot No. 13, H.No: 16-2-67/13, Ramamurthy Nagar (CBCID Colony), Hydernagar, Landmark: Kukatpally Area, Metro Train Pillar No. MYP 29 HYDERABAD. PIN – 500 085. Telangana State INDIA Contact Details: Mobiles – 91 (0) 9246575510, 9177445454 E-mail: [email protected] Web site: http://www.muralimanohar.com Timings: 9.30 a.m. to 7 p.m. Sunday 8 a.m. to 2 p.m. Consultation by appointment only. ఈ లక్షణాలుంటే మీకు థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నట్లే! Thyroid Disease (Hypothyroidism) Symptoms in Telugu

Read More

Ayurveda for Thyroid | Ayurvedic Remedy for T3, T4, TSH Balancing by Nityanandam Shree

Its Easy as well as Effective Ayurveda for Thyroid|Ayurvedic Treatment for T3, T4, TSH Balancing Namaskaram! ============. * QUESTION ANSWERS WITH US. , ============. Appreciate! Thanks For Watching This Video. Spread this happiness to all. Like and also Subscribe. ========= ===. * OUR CONTACT AND LOCATION INFO( Click on the Link Below):. http://www.yogafortheglobe.com/pages-2/contact-us/.==== === =====. * OUR WEBSITE FOR YOGA, DIET AND ALTERNATE REMEDIES. http://www.yogafortheglobe.com/. * OUR WEBSITE FOR MEDITATION AND DISCOURSES. http://dhyanpeetham.org/. * VISIT YOGIC DIET PLANS. http://www.yogafortheglobe.com/category/diet-plans/. ============. * CLICK HERE TO DONATE FOR SOCIAL WELFARE:. ====== =====…

Read More

Hypothyroidism | హైపోథైరాయిడిజం | Ayurvedic Treatment | Dr. Murali Manohar Chirumamilla, M.D.

Dr. Murali Manohar Chirumamilla, M.D. (Ayurveda). For consultations:. Raksha Ayurvedalaya. H.No: 16-2-67/ 13,. Ramamurthy Nagar (CBCID Colony),. Hydernagar,. Opp. City Train Pillar – MYP 29/B. HYDERABAD. PIN – 500 085. Telangana State. INDIA. Contact Details:. Center Landline – +91 (040) 23742146. Mobiles– 91 (0) 9246575510, 9177445454. Email: [email protected] Internet site: http://www.muralimanohar.com. Timings:. 9.30 a.m. to 7 p.m. Sunday 8 a.m. to 2 p.m. Consultation by visit just.

Read More